Pustkovecký zpravodaj

Pustkovecký zpravodaj je čtvrtletní periodikum vydávané Městským obvodem Pustkovec k bezplatnému šíření informací o dění ve městském obvodu mezi jeho občany a další zájemce. Vydáván je pod registrací Ministerstva kultury ČR č. E 12779 ze dne 31. 8. 2001. Adresa redakce: Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, posta@pustkovec.ostrava.cz Redakční rada: Mgr. Denisa Jánská (předsedkyně redakční rady), Pavel Otisk, Marie Tichá, Pavel Tichý, David Hibler. Foto Petr Műller, pokud není uvedeno jinak. Sazba a tisk: REPRONIS s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Tovární 2078/4 Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy k 10. dni třetího měsíce čtvrtletí; příspěvky prosím zasílejte v elektronické podobě, nejlépe přímo na pustkoveckyzpravodaj@gmail.com. Komerční inzerce je umisťována zpravidla na poslední straně; cena inzerce je 15,-- Kč/cm2 (bez DPH); je potřeba předat inzerát elektronicky, v grafické podobě, s udáním požadované velikosti, jinak bude upraven redakcí.

Rada městského obvodu Pustkovec na své 72. schůzi projednala a přijala dokument "Zásady pro vydávání Pustkoveckého zpravodaje" (ke stažení zde).