Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Pustkovec

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Vznik ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích

 3. 4. Kontaktní spojení

  Sídlo úřadu:               Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec
  Telefon – ústředna:    +420 599 484 105
  Fax – podatelna:        není používán
  Webové stránky:        pustkovec.ostrava.cz
  E-mail:                       
  ID datové schránky:   h4ibsps

 4. 5. Bankovní spojení

  Číslo účtu: 19-1647352319/0800 (příjmový účet)
  Účet je veden u Česká spořitelna, a.s.

 5. 6. IČ obce

  00845451(09)

 6. 7. DIČ

  CZ 00845451 (plátce DPH)

 7. 9. Žádosti o informace

  Městský obvod Pustkovec byl zřízen na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Jako organizační jednotka města plní městský obvod, resp. jeho úřad, některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu jako veřejnoprávní korporace, vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město uspořádalo své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou Statut města Ostravy.

  Orgány městského obvodu:

  • Zastupitelstvo městského obvodu 
  • Rada městského obvodu
  • Starosta městského obvodu
  • Úřad městského obvodu

  Organizační struktura úřadu:

  • Tajemník úřadu městského obvodu
  • Úsek finanční a rozpočtový
  • Úsek organizační a vnitřních věcí
  • Úsek sociálních věcí
  • Úsek místního hospodářství
  • Úsek správy majetku
  • Úsek investiční výstavby
  • Úsek územního řízení a stavebního řádu
  • Úsek zemědělství, rybářství, veterinární péče, vodního hospodářství a životního prostředí
  • Úsek obrany a krizového řízení a požární ochrany
  • Interní audit a finanční kontrolu vykonávají výbory zastupitelstva.

  Opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob je možno podat na podatelně úřadu městského obvodu v zákonné lhůtě a v souladu se správním řádem; příslušný formulář lze získat přímo při podání.

  Městský obvod při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů postupuje v souladu s platnými právními předpisy; dle jejich obsahu jsou vyřizovány příslušnými orgány městského obvodu.

  Právo žádat informace a povinnost je poskytovat upravuje především zákon o svobodném přístupu k informacím. Sazebník úhrad za poskytování informací je uveden zde, výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti v poskytování informací jsou uvedeny níže.

  Výhradní licence poskytnuty nebyly; nadřízený orgán o výši úhrad nerozhodoval.

  Elektronická adresa podatelny je posta@pustkovec.ostrava.cz.

   

 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Elektronickým podáním na e-mail podatelny .

  Písemně (poštovním stykem nebo osobním podáním) na podatelnu úřadu (viz výše bod č. 4. Kontaktní spojení).

  ELEKTRONICKÁ PODATELNA
  Elektronická podatelna přijímá veškeré datové zprávy v elektronické podobě.

  1. Elektronická adresa podatelny

  posta@pustkovec.ostrava.cz

   

  2. Adresa umístění elektronické podatelny

  Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec

  kancelář č. 2 – podatelna (I. NP)

   

  3. Identifikátor datové schránky: h4ibsps

   

  4. Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv

  *.PDF (Portable Document Format)

  *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

  *.xml (Extensible Markup Language Document)

  *.fo/zfo (602XML Filler dokument)

  *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

  *.odt (Open Document Text)

  *.ods (Open Document Spreadsheet)

  *.odp (Open Document Presentation)

  *.txt/csv (prostý text)

  *.rtf (Rich Text Format)

  *.doc/docx (MS Word Document)

  *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

  *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

  *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

  *.png (Portable Network Graphics)

  *.tif/tiff (Tagged Image File Format)

  *.gif (Graphics Interchange Format)

  *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

  *.wav (Waveform Audio Format)

  *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

  *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

   

  6. Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci

  *.PDF (Portable Document Format)

  *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

  *.xml (Extensible Markup Language Document)

  *.fo/zfo (602XML Filler dokument)

  *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

  *.odt (Open Document Text)

  *.ods (Open Document Spreadsheet)

  *.odp (Open Document Presentation)

  *.txt/csv (prostý text)

  *.rtf (Rich Text Format)

  *.doc/docx (MS Word Document)

  *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

  *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

  *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

  *.png (Portable Network Graphics)

  *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

   

  7. Potvrzení doručení datové zprávy

  Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.


  Obsah zprávy o potvrzení doručení:

  Věc: Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

  *************************************************************************************************

  Dobrý den,

  Vaše podání ve věci „věc“ bylo doručeno „datum doručení“ na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem „číslo jednací“ .

  Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.


  Děkujeme Vám za důvěru.
  e-podatelna

   

  8. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

  Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

   

  9. Důsledky doručení neúplných anebo poškozených dokumentů v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

  Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, neúplné nebo poškozené dokumenty se dále nezpracovávají.

   

  10. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@pustkovec.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 484105, úsek vnitřních věcí, podatelna.

   

  11. Upozornění

  Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20 MB.


  Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

  - neakreditovaná certifikační autorita
  - obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
  - prošlá lhůta platnosti certifikátu

  Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.